Disclaimer

Melding aan deelnemers

Met deze webapplicatie wordt therapie gegeven. Wij doen dit voor u onder een pseudoniem. U wordt erop gewezen dat u zorgvuldig met deze informatie moet omgaan. Het gebruik van deze applicatie wordt geregistreerd en is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Daarnaast dient u de inloggegevens/ inlogcode die ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot deze applicatie aan u zijn uitgereikt geheim te houden. Wanneer u onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van deze applicatie ontdekt, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht dit per email te melden aan j.s.legerstee@erasmusmc.nl

Copyright statement

Copyright 2013 Erasmus MC, Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechterlijk beschermde onderdelen van deze webapplicatie mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij het Erasmus MC hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Disclaimer

Deze webapplicatie is ontwikkeld ten behoeve van therapiedoeleinden. Wij hebben veel inspanningen geleverd in het realiseren van de juiste werking van deze applicatie. Desondanks accepteert het Erasmus MC geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoe dan ook met betrekking tot de informatie die in dit informatiesysteem wordt gepresenteerd. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van het Erasmus MC te beperken in tegenspraak tot enige verplichtingen vastgelegd in van toepassing zijnde wetgeving of aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die onder de vigerende wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Terug naar het hoofdscherm